Vastuullisuus

Vastuullisuus on mukana kaikessa mitä teemme

Vastuullisuus on jokapäiväisen työskentelymme pohja, ja noudatamme tätä periaatetta kaikilla toimintamme osa-alueilla.

Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä niin asiakkaidemme kuin päämiestemme kanssa, ja vahva molemminpuolinen luotto on keskeisessä asemassa näissä suhteissa. Tuotteemme on valittu maailman laadukkaimmilta toimittajilta, ja ne on tehty parantamaan työskentelyn tarkkuutta ja tehokkuutta.

Kuulumme Vastuu Group:n Luotettava Kumppani -palveluun. Hoidamme tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet ja toimintamme on läpinäkyvää. Selvityksen toiminnasta voit tarkastaa Vastuu Groupin palvelusta klikkaamalla tästä.

EETTISET PERIAATTEET

FINE Medical Finland Oy on sitoutunut tukemaan ja toteuttamaan Global Compactin 10 perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Eettiset periaatteet ohjaavat FINE Medicalin työtä kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Ympäristö
• Olemme sitoutuneet jatkuvasti seuraamaan päämiestensä kehittämiä tuotteita,
toimintoja ja tuotantolaitoksia vähentääkseen ympäristön kannalta haitallisia vaikutuksia ja optimoidakseen luonnonvarojen kulutusta. (UNGC 7, 8, 9).
• Opastamme asiakkaamme tuotteidemme oikeanlaiseen kierrättämiseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön ja olemme osa RINKI-kierrätysverkostoa.
• Toimimme paperittoman toimiston periaatteella ja minimoimme rahdistamme koituvaa ympäristön kuormitusta tuomalla maahan suurempia eriä kerralla.
• Tuote-esittelijämme minimoivat ylimääräisen matkustamisen asumalla lähellä asiakkaitamme eri puolilla Suomea.

Työntekijät
• Kohtelemme kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasa-arvoisesti kansainvälisen
ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti. (UNGC 1)
• Järjestämme säännöllisesti työilmapiiritutkimuksia ja kehityskeskusteluja.
• Kunnioitamme jokaisen työntekijän ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia,
eikä suvaitse työpaikalla minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia.
(UNGC 6)


Lainsäädännön noudattaminen
• Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja voimassa olevia sääntöjä.


Kilpailulainsäädännön noudattaminen
• Kannatamme reiluja liiketoimintatapoja, eikä se käytä mitään laittomia tai
rajoittavia kaupantekotapoja.


Liiketoiminnan tietoturva ja luottamuksellisuus
• Yrityksemme ja työntekijöidemme on kunnioitettava liiketoimintatietojen
luottamuksellisuutta.


Toimittajat
• Kannustamme kaikkia liikekumppaneitamme noudattamaan eettisiä periaatteita.
• Työntekijämme eivät anna tai vastaanota rahaa tai mitään vähäistä
suurempaa lahjaa, jota voidaan pitää lahjuksena tai pyrkimyksenä vaikuttaa
päätöksentekoon.
• Kohtelemme toimittajiamme ja kumppaneitamme reilusti ja tasa-arvoisesti.


Kuluttajat
• Myymme ja markkinoimme tuotteitamme eettisesti kestävällä tavalla ja hyviä tapoja
noudattaen.
• Olemme sitoutuneet edustamaan uusia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat
kuluttajien nykyisiä ja muuttuvia tarpeita.


Työolot
• Panostamme työturvallisuuteen.
• Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä eikä minkäänlaista pakkotyön muotoa
tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia. (UNGC 2, 4, 5)
• Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä
ammatillisesti. (UNGC 3)


Vastuu
• Jokainen FINE Medical’n työntekijä vastaa eettisten periaatteiden noudattamisesta
päivittäisessä työssään.
• Esimiehet ovat vastuussa tiedottaa periaatteista, niihin liittyvästä ohjaamisesta ja
periaatteiden noudattamisesta omilla vastuualueillaan.
• Kaikenlaisissa tapauksissa, joihin liittyy väärinkäsityksiä tai epäselvyyksiä, työntekijät
voivat aina ottaa yhteyttä yrityksen toimitusjohtajaan.


Asiakkaat
• Kohtelemme asiakkaitamme reilusti ja tasa-arvoisesti.
• Työntekijämme eivät anna tai vastaanota rahaa tai mitään vähäistä
suurempaa lahjaa, jota voidaan pitää lahjuksena tai pyrkimyksenä vaikuttaa
päätöksentekoon.


Eturistiriidat
• Työntekijöidemme on vältettävä tilanteita, jotka ovat ristiriidassa tai joiden
voidaan katsoa olevan ristiriidassa heidän henkilökohtaisten ja liiketoimintaan
liittyvien etujen kanssa.
• Työntekijämme eivät saa käyttää asemaansa FINE Medicalilla tai asemansa
ansiosta saamaansa tietoa tai FINE Medical’lle kuuluvia varoja henkilökohtaisen edun
tavoittelemiseen.

Korruption torjunta ja liiketoiminnan lahjomattomuus
• Työntekijämme eivät saa antaa tai vastaanottaa mitään suoria tai
epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona. (UNGC 10)
• Kirjanpitomme ja asiakirjojemme on oltava täsmällisiä ja kuvattava tapahtumaa rehellisesti ja reilusti.

Eettisten periaatteiden noudattaminen
• Kaikkien työntekijöidemme odotetaan noudattavan eettisiä periaatteita.
• Kuka tahansa työntekijä tai lähipiirissä oleva henkilö voi ottaa nimettömästi yhteyttä
yrityksen toimitusjohtajaan, ilmoittaakseen mistä tahansa noudattamatta jättämisestä
pelkäämättä vastatoimia tai muita negatiivisia seuraamuksia.
• Periaatteiden noudattamatta jättämiset tutkitaan asianmukaisesti, ja tarvittaessa
ryhdytään aiheellisiin toimenpiteisiin.

Jaa sivu